Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Nie wiesz jak wypowiedzieć umowę o pracę? Oto przykładowy wzór przedstawiający rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika.

Więcej informacji w artykule:

                                    

   
 

 

!

PRZYKŁAD 1

 

..............................

(Data i miejscowość)

.......................................

Imię i
nazwisko pracownika
.......................................

Adres zamieszkania

   
............................

Nazwa pracodawcy

 ............................

Dokładny adres    

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA
WYPOWIEDZENIEM

Z dniem .............................. r. (data rozwiązania
umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w
dniu.............................. r. (data zawarcia umowy)  w
................................................ (miejsce zawarcia
umowy), pomiędzy: 

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i
adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i
nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności
prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko
pracownika), zam. w ..............................................
(adres zamieszkania pracownika).

z zachowaniem ................. okresu wypowiedzenia,

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie
zdobyłem (łam), pracując

w Państwa firmie.

Potwierdzenie odbioru

przez
pracodawcę:                                                                                         
Z poważaniem:

................................                                                                                  
.............................

   (data i
podpis)                                                                                         
(podpis pracownika)

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV